Návštěvní řád a Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi účastníkem (dále jen “divák”) a pořadatelem Tancem Praha z.ú., Husitská 899/24a, 130 00 Praha 3, IČ: 44268211, smlouva o účasti na festivalu TANEC PRAHA. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky) zavazuje dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu TANEC PRAHA (dále jen “festival”).

1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem a obchodními podmínkami festivalu. Vstupenky lze zakoupit  online na webových stránkách festivalu www.tanecpraha.cz, na GoOut.cz (kartou / bankovním převodem), na pokladně  v místě konání nebo u spolupořadatelů. Zakoupené vstupenky není možné vyměnit ani vrátit. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence.

2. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Za žáky/studenty nese zodpovědnost pedagogický dozor či jiný doprovod.

3. Změna programu vyhrazena.

4. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení festivalu. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení festivalu.

5. V případě zrušení představení budete informováni o způsobu vrácení či výměně na jiný termín dle pokynů obchodního oddělení festivalu.

6. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení festivalu o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.

7. Divák má povinnost si oděvy a tašky uložené v šatně divadla PONEC vyzvednout ihned nebo nejpozději 30 min po skončení představení. Pokud chce divák zůstat v kavárně divadla, je nutné, aby si své věci vzal ze šatny k sobě.

8. Držitel vstupenky bere na vědomí, že během představení či v souvislosti s ním může být pořizován audiovizuální záznam. V souvislosti s tím držitel vstupenky souhlasí, že může být zachycena jeho podoba. Zároveň poskytuje festivalu i třetím osobám oprávnění takový audiovizuální záznam užít pro propagační účely .

9. Divákům / návštěvníkům festivalu je zakázáno pořizování audio-video záznamů v průběhu představení jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů.

10. Po začátku představení není umožněn vstup do hlediště, pakliže pověřená osoba divadla na místě nerozhodne jinak. Nevzniká nárok na vrácení vstupného.

11. Je zakázáno rušit neadekvátním hlukem a jinými výstředními projevy během představení.

12. Divák festivalu se smí pohybovat pouze v prostorách jemu určených (foyer, hlediště, divadelní kavárna / bar).

13. Do divadla či místa konání festivalu vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

14. Každá osoba vstupující do divadla či místa konání festivalu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek i v okolí divadla.

15. Pořadatel a provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, jejíž chování shledá nepřístojným.

16. Do divadla či místa konání festivalu je divákům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

17. V divadle je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v divadle, a to pouze na vyhrazených místech, vnášení pití do prostoru hlediště není dovoleno, pakliže provozovatel divadla neurčí jinak. V prostorách divadel je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.

18. V případě zapomenutí osobních věcí v divadle během představení kontaktujte osobu tomu pověřenou v místě konání akce.

19. Pořadatel akce nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal pořadatel či provozovatel divadla do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatny).

20. V divadlech a dalších festivalových prostorech je zcela zakázáno kouření a je zakázáno používat otevřený oheň.

21. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

22. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou to závadu ihned nahlásit pověřené osobě.

23. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Pořadatel ani provozovatel divadla  neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny neozdpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

24. Pro ověření bezbariérového přístupu do divadel lze kontaktovat obchodní oddělení festivalu - michaela.danova@tanecpraha.eu.

25. Pořadatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku).

#tanecpraha