Předprodej vstupenek na festival TANEC PRAHA 2018 již brzy. 

Předprodej

Předprodej vstupenek na festival TANEC PRAHA 2018 již brzy. 

Podmínky účasti na festivalu

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem Tancem Praha z.ú., Husitská 24a/899, 130 00 Praha 3, IČ: 44268211, smlouva o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky) zavazuje dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ ZÁKAZ:

- vnášení hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, dalších potenciálně nebezpečných předmětů, jako jsou např. nůžky, nářadí, deštníky (kromě skládacích) apod., dále předmětů ohrožujících bezpečnost: výbušné, trhavé, třaskavé a hořlavé látky včetně aerosolů ve spreji, laků, apod. (parfémy, deodoranty a obdobné produkty v baleních nad 100 ml), pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer, skla a skleněných předmětů, tlakových nádob, nadměrných zavazadel, nádob všech druhů (lahve včetně PET lahví, plechovky, hrnce apod.)

- vnášení vlastního pití, alkoholu, drog a ostatních toxických a omamných látek ve všech skupenstvích, vlastních potravin a nápojů (kromě potravin a nápojů nutných ze zdravotních důvodů),

- fotografování a pořizování audio a videozáznamu představení

- rozdávání či umisťování jakýchkoli propagačních a reklamních materiálů bez písemného povolení pořadatele

B) POŘADATEL FESTIVALU

- neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

- neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku)

a je oprávněn:

- při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017 a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z místa konání festivalu a nevpustit jej zpět

- dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezchybného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku

- evakuovat festivalovou scénu / divadlo v případě ohrožení zdraví účastníků či majetku (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu


C) ÚČASTNÍK FESTIVALU

- se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost

- odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí

- bere na vědomí, že v případě neprokázání platné vstupenky se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na akci / představení

- souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro propagační účely, bezplatně

a zavazuje se:

- nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob

- chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh představení

- dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy

- prokázat se při vstupu platnou vstupenkou (př. i Festival Passem)

 

Darovací smlouva

Děkujeme Vám upřímně za projevený zájem podpořit festival TANEC PRAHA. 

Váš laskavý finanční dar můžete zaslat na účet Tance Praha z.ú. 581032763/0300.
Ochotně Vám následně vystavíme potvrzení o daru, které lze uplatnit v daňovém přiznání k  daním z příjmů.

Pokud upřednostňujete darovací smlouvu, rádi ji s Vámi sepíšeme, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.

Napište nám na iva.baresova@tanecpraha.eu (Iva Barešová).